412 586 837 obec@starysachov.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

obec Starý Šachov

2. Důvod a způsob založení

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Starý Šachov
Starý Šachov 80
405 02 Děčín 2

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Starý Šachov
Starý Šachov 80
405 02 Děčín 2

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla


412 586 837

starosta
775 232 878

místostarosta
603 237 960

4.5 Adresa internetové stránky

https://starysachov.cz

4.6 Adresa e-podatelny

obec@starysachov.cz

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: tj7atrt

5. Případné platby lze poukázat

banka: Komerční banka
číslo účtu: 15521431/0100

6. IČO

00555894

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Dokumenty

9. Žádosti o informace

Obec Starý Sachov zveřejňuje informace:

 • na úřední desce;
 • na internetové úřední desce;
 • informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • ústně
 • písemně na adrese: Starý Šachov 80, 405 02 Děčín 2;
 • písemně datovou schránkou ID tj7atrt;
 • písemně elektronickou poštou na emailovou adresu obec@starysachov.cz.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou :

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění;
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.);
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení;
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.;
 • dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Starý Šachov přijímá žádosti:

 • ústně
 • písemně na adrese: Starý Šachov 80, 405 02 Děčín 2;
 • písemně elektronickou poštou na emailovou adresu obec@starysachov.cz.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena;
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).

Písemná žádost musí dále splňovat tyto požadavky:

 • musí být srozumitelná;
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována;
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do kalendářních dnů od jejího podání , aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti, a to:

 • písemně;
 • nahlédnutím do spisu;
 • pořízením kopie;
 • pořízením kopií na paměťová média.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona). Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu , OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Obecní úřad přijímá datové zprávy ve formátech PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, JPG, PNG, TIFF, ODT, HTML, XLS, XLSX, FO/ZFO s tím, že dokumenty mohou být zabalené v souboru formátu ZIP. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 2 MB.

Obecní úřad přijímá zprávy na:

 • flash disk;
 • CD-ROM;
 • DVD-ROM.

V případě, že je zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

V případě, že je ke zpracování dodán neúplný anebo poškozený dokument a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Starý Šachov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz.

Další formuláře jsou zveřejněny na: https://www.form.cz.

13. Řešení životních situací

Více na stránkách Portálu občana

14. Předpisy

Vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není zaveden.

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy ke zveřejnění

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy a další dokumenty